El món mundial de Catalunya

To content | To menu | To search

Saturday, June 18 2016

Sóc apàtrida

Sra Carole Delga, Presidenta de la de la nova regió Llenguadoc- Rosselló- Migdia-Pirineus, el dijous 16 de juny de 2016, vostè ha anunciat el resultat de la consulta per al nom de la nova regió constituïda de les antigues regions Migdia-Pirineus i regió Llenguadoc- Rosselló. El resultat doncs és «Occitània», un resultat que flaira bo la democràcia local… a primera vista. Tanmateix mirant-ho una mica més precisament és pot veure que el vot ha estat organitzat entre els 13 departaments següents :

 • Dotze de de cultura occitana
  * Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne
 • Només un de cultura catalana
  * Catalunya nord

El nom de la regió interessa majoritàriament les persones tenint un afecte cultural (del qual sóc per descomptat), per tant no cal ser un gran geni en estadística per imaginar que un vot ètnic i cultural donaria tal resultat (les enquestes dels diaris locals ja havien demostrat aquest vincle geogràfic).

Enquête - Enquesta

(*) Diaris dels països occità : La dépêche du midi, Midi Libre, Centre presse, La nouvelle république des Pyrénées (**) Diari de Catalunya nord: L’indépendant

Evidentment, vostè negarà aquest vincle ètnic, cultural i geogràfic. Per a vostè només n’hi ha una de França, la que només parla francès i reivindica regions esterilitzades. Que ha de ser feble, aquesta França que tremola davant els rars departaments on el vincle amb una història i una llengua diferent encara persisteix. Aquest resultat que nega i eradica el particularisme català de la nova regió no deu desagradar-vos, encara que Occitània no sigui tant jacobí com aquests noms tan evocador «Gran Est» o « Alçàries de França».

Sra Delga, la igualtat i l’equitat són dos conceptes molt diferents. La igualtat radica en la voluntat d’oferir a tothom la mateixa cosa. Tanmateix no pot ser atesa si tothom no parteix del mateix punt de sortida. Això és justament el nus del problema, amb un departament de tretze culturalment i lingüísticament diferent, vostè ha organitzat un denegació de democràcia i de respecte. L’equitat, és la idea de la igualtat «justa».

Igualtat vs Equitat

Llibertat, equitat, fraternitat és el lema de França i no pas llibertat, equitat, fraternitat. La fraternitat, parlem-ne. La fraternitat, és respectar, donar un lloc per a cadascú, el seu lloc.

Hauríem hagut de desconfiar-nos atès que a la cita de la història, França sempre s’ha posat en contra dels catalans. Li recordo que els catalans de nord són a França per la força de les armes i fruit d’un regateig entre França i Espanya en el moment del Tractat dels Pirineus al 1659. Els orígens de nombrós catalans del nord com jo són fruit d'aquesta història i de la dictadura espanyola.

Un poble que França ha aparcat en camps en el moment de «la retirada» republicana. Homes, dones i nens fugint davant de les bombes i de les pilotes, no li recorda res? Vostè mai no aprendrà res.

Un poble que ha sofert el vergonyos «Sigueu nets, parleu francès» de trista memòria però encara visible al pati de l'escola d'Ayguatebia.

Soyez propres

Una mica més a prop de nosaltres, França ha signat però mai no ratificat la Carta europea de les llengües regionals o minoritaris.

Sra Delga, vostè ha reduït el respecte i la fraternitat en paraules als frontons dels ajuntaments. Però aquests valors s’esmicolen fins a buidar-se de sentit i fer-se els mals d’un país que ja no és el meu i que a més que no vol ser el dels catalans del nord. Sra Delga, recordi's d'aquesta data del dijous 16 juny de 2016 !

Vostè sofrirà nombroses manifestacions d’hostilitat com en el seu temps Georges Frêche per a la seva Septimània. Ens havíem aixecat per defensar la nostra cultura i havíem guanyat. Aquesta vegada encara no ens rendirem i guanyarem. Vostè perdrà molt més que del que pot imaginar.

Mani - 18/06/2016

Molt aviat, els nostres germans catalans del sud tindran el seu propi país, Catalunya. Serà també el nostre ja que una ratlla a un mapa mai no ens no ha fet francesos de ple dret. No em critiqui per dir-ho ja que el dijous 16 juny de 2016 vostè ens ho ha recordat a tots. Molt aviat doncs, vostè és recordarà d’aquesta data com a la d’una bufetada que ens ha infligit.

Si vostè no sap reconèixer-nos, representar-nos llavors és temps per a nosaltres d'agafar les regnes el nostre destí i d'ajuntar-nos als independentistes catalans. Del seu menyspreu, construirem un nou país, el nostre.

Sra. Delga , els meus avantpassats no eren gals però ibers. Fugint aquesta evidència, vostè m’ha fet a jo mateix com a nombrós altres catalans del nord uns apàtrides. Per tant, vostè trobarà ajuntat a aquest correu el meu carnet d’elector. Que s'ho faci el que voleu però que no compti mai més amb mi per participar en la seva farsa.

Adeu i molta sort per a les seves contradiccions.

Je suis un apatride

Mme Carole Delga, Présidente de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le jeudi 16 juin 2016 vous avez rendu public le résultat de la consultation pour le nom de la nouvelle région constituée des anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Le résultat est donc « Occitanie », un résultat qui fleure bon la démocratie locale… à première vue. Pourtant en y regardant d’un peu plus près, on remarque que le vote a été organisé entre les 13 départements suivants :

* Douze de culture occitane

  * Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)

* Un seul de culture catalane

  * Pyrénées-Orientales (66)

Le nom de la région intéressant majoritairement les personnes ayant un attachement culturel (dont je suis), nul besoin d’être un grand génie en statistique pour imaginer qu’un vote ethno-culturel donnerait un tel résultat (les enquêtes des journaux locaux ayant déjà démontré l’existence de ce lien ethno-culturel géographique).

Enquête - Enquesta

Evidemment, vous ne manquerez pas de nier ce vote ethno-culturel géographique. Pour vous, il n’est de France que celle qui parle français et revendique des régions aseptisées. Qu’elle doit être faible, cette France qui tremble devant les rares départements où le lien avec une histoire et une langue différente existe encore.

Ce résultat qui nie et éradique le particularisme catalan de la nouvelle région n’est donc pas pour vous déplaire, encore qu’Occitanie ne soit pas aussi jacobin que des noms aussi évocateur « Grand Est » ou « Hauts de France ».

Mme Delga, l’égalité et l’équité sont deux concepts très différents. L’égalité repose sur la volonté d’offrir à tous la même chose mais ne peut cependant être atteinte si tout le monde part du même point de départ. C’est bien là le nœud du problème, avec un département culturellement et linguistiquement différent sur treize, vous avez organisé un déni de démocratie et de respect. L’équité, c’est l’idée de l’égalité « juste »

Egalité vs Equité

« Liberté, équité, fraternité » est la devise de la France non « Liberté, équité, fraternité ». La fraternité, parlons-en. La fraternité, c’est respecter, donner une place à chacun, sa place. Nous aurions dû nous méfier, d’autant qu’au rendez-vous de l’histoire la France a toujours été contre les catalans. A toutes fins utiles, je vous rappelle que les catalans ne font partie de la France que par la force des armes à la suite d’un marchandage entre la France et l’Espagne lors du traité des Pyrénées en 1659. Les origines de nombreux catalans du nord comme moi sont le fruit de cette histoire et la dictature espagnole. Un peuple que la France a parqué dans des camps lors de « la retirada » républicaine. Des hommes, des femmes et des enfants fuyant devant les bombes et les balles, cela ne vous rappelle rien? Vous n’apprendrez donc jamais.

Un peuple qui a subi le « Soyez propres, parlez français » de triste mémoire mais toujours visible dans le préau de l'école d'Ayguatebia (66).

Soyez propres

Un peu plus proche de nous, la France a signé mais jamais ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Mme Delga, vous avez réduit le respect et la fraternité à de simples mots sur les frontons des mairies. Mais ces valeurs s’effritent jusqu’à se vider de sens et devenir les maux d’un pays qui n’est plus le mien et qui ne veut plus être le nôtre.

Mme Delga, souvenez-vous de cette date du jeudi 16 juin 2016 !

Vous allez subir de nombreuses manifestations d’hostilité comme en son temps Georges Frêche pour sa Septimanie. Nous nous étions dressés pour défendre notre particularisme et nous avions gagnés. Cette fois encore, nous ne cèderons pas et vous perdrez bien plus que ce que vous pouvez l’imaginer.

Mani - 18/06/2016Dans quelques temps, nos frères catalans du sud auront leur propre pays, la Catalogne. Ce sera aussi le nôtre car un trait sur une carte n’a jamais fait de nous des français à part entière. Ne me critiquez pas pour oser le dire car le jeudi 16 juin 2016 vous nous l’avez rappelé à tous. Dans quelques temps donc, vous vous souviendrez de cette date comme celle d’une gifle que vous nous avez infligée. Si vous ne savez pas nous reconnaître, nous représenter alors il est temps pour nous de prendre en main notre destin et de nous joindre aux indépendantistes catalans. De votre mépris, nous construirons un pays, le nôtre.

Mes ancêtres n’étaient pas gaulois, Mme Delga mais ibères. En refusant cette évidence, vous avez fait de moi et de nombreux autres catalans du nord des apatrides. Par conséquent, vous trouverez joint à ce courrier ma carte d’électeur. Faites en ce que bon vous semble mais ne comptez plus jamais sur moi pour participer à votre farce.

Adieu et bon courage pour vos contradictions.

Monday, November 30 2015

De l'oncle de la Mercè, de la revolució i de la traïció de la CUP

Hola bona tarda tothom,

ara que estem tots pendents de la decisió dels de la CUP, desitjo compartir amb vostè uns documents que m'ha donat la Mercè una de les meves seguidores al meu Facebook (El món mundial de Catalunya). Ella té una certa edat i com m'ha dit està molt indecisa tot i que sempre ha volgut i encara vol una terra Catalana independent.

Mercè guardava a casa seva unes cartes del seu oncle Salvador que va fer alguns comentaris sobre les eleccions dels anys 1933 o 1934. Aquestes cartes tenen a veure amb tot el que passa actualment a Catalunya que no hi ha manera que la CUP vulgui moure una mica per poder tirar endavant el procés en el camí triat per la majoria del poble de Catalunya el 27 de Setembre de 2015. Mercè m'ha preguntat si volia publicar aquest document. La veritat és que després d'haver-lo llegit em sembla d'una actualitat increïble.

Abans d'ensenyar les cartes, desitjo lliurar-vos una mica de context en relació amb la vida de l'oncle de la Mercè.

L'any 1916, encara molt jove el seu oncle va perdre la seva mare. Amb nou anys, va ser enviat al seminari de Girona per tal que pugui estudiar per sacerdot. No tenia la vocació però l'època era difícil i tenia un germà més gran i una germana (la mare de la Mercè). L'àvia i les ties es van fer càrrec dels dos germans i de la germana. Les ties treballaven però amb una família de set sempre faltava una mica de diners. El seu oncle era estudiós i va tenir una educació encara que viure al seminari era molt dur. Les cartes són les que va escriure l'any 1933 o 1934 a la seva tia àvia Júlia. Es ella que va ensenyar a la Mercè a estimar Catalunya. Júlia va néixer l'any 1900 i va morir l'any 1990 sense veure un estat català lliure. La Júlia com també la Mercè durant la època del dictador van aprendre a escriure en català soles amb alguns llibres que trobaven perquè en aquelles èpoques no l'ensenyaven. Ara n'hi ha que volen tornar en aquelles èpoques amb la llei Wert.

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

El seu oncle parla d'unes esquerres desunides que no van voler conduir-nos cap a la llibertat per fer la revolució. Avui amb la resposta de la CUP i les condicions humiliants imposades per Montoro a la Generalitat per a rebre els diners del FLA hem tornat a la mateixa foscor. Com en aquesta època, l'enemic és a casa, la casa del poble, el parlament de Catalunya.

Tenint una oportunitat a la mà, els de la CUP com els de les esquerres en aquella època prefereixen la revolució al poble. La meva feina és enginyer, per tant us puc assegurar que de les matemàtiques en conec una mica. Doncs en matemàtiques parlem de revolució per descriure un cercle. Si el camí és la revolució, un cercle, doncs no anirem enlloc perquè sempre tornarem al mateix lloc. Avui el 2015 com els anys 1933 o 1934.

Continuem amb les matemàtiques. S'omplen la boca amb paraules com democràcia, poble, igualtat... per tant com és pot entendre que malgrat una participació 74,95% el 27 de setembre, de una assemblea minúscula:

 • Opció 1: 823 vots
 • Opció 2: 434 vots
 • Opció 3: 129 vots
 • Opció 4: 574 vots

Total = 1960 vots

és pugui treure més legitimitat que dels 1.628.714 de catalans que han votat JxSí. Recordo per si de cas que només 337.794 catalans han votat per la CUP. Es el sisè partit del parlament tan important que molta gent han preferit votar Ciutadans, el PSC, CSQP o el PPC abans d'ells.

Temps foscos doncs ? No del tot. El paisatge polític de Catalunya s'ha aclarit. Ara, res de doble discurs, d'engany... Al març tots tindrem molt clar la proposta:

JxSí per votar la llibertat pel poble de Catalunya, per despertar el somni dels que ja no hi són

CUP, PSC, CSQP, UDC, C's o PPC pel camp del no a la llibertat en benefici de molts pocs

L'UDC del Manuel Carrasco i Formiguera i sí, sí, 3 partits d'esquerres votant com el PP o C's !!!

El Partit Socialista de Catalunya-Congrés que va fer aquell "Miting de la Llibertat" que va tenir lloc el 22 de juny de 1976 al Palau Blaugrana del FC Barcelona sota el lema "Guanyem la Llibertat". La CUP que normalment aposta per:

 • La defensa dels drets polítics del poble català: l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'accés a la independència, la democràcia participativa, la defensa de la unitat i la territorialitat del conjunt dels Països Catalans.
 • La defensa dels drets de les classes populars i la igualtat: cap a una societat de redistribució de la riquesa, la lluita contra l'atur i la precarietat, la defensa dels serveis públics, l'establiment de mecanismes de control popular de l'economia i el desplegament de polítiques efectives que garanteixin la igualtat de gènere.
 • La defensa del territori: contra les agressions ecològiques i urbanístiques, contra l'esquarterament del territori i la seva destrucció en benefici d'uns pocs, i un desenvolupament realment sostenible.
 • La defensa de la llengua i la identitat nacional: per la unitat de la llengua, l'oficialitat del català en tot el territori nacional, unes indústries culturals pròpies i autocentrades, el reforçament del teixit cultural d'arrel popular arreu dels Països Catalans.

Doncs pensen que el dret a l'autodeterminació i l'accés a la independència és molt més accessible amb els xantres del article 155, que la redistribució de la riquesa, la lluita contra l'atur i la precarietat és un punt fort d'en Rajoy, les agressions ecològiques i un desenvolupament realment sostenible són compatibles amb la plataforma Castor, que la defensa de la llengua i la identitat nacional és molt assegurada amb la llei Wert o un tal Àngel Ros i Domingo que modifica la normativa d’usos lingüístics de la Paeria.

Avui tinc ràbia però a la mateixa vegada tinc esperança perquè les màscares han caigut. Al març estic convençut que tindrem la majoria absoluta pel independentistes de veritat. Tenim pressa, deixem (un temps) de somiar a les utopies revolucionaries, prioritzem Catalunya, fem-ho per la Mercè, el seu oncle, tots el que ja no hi són i sobre tot pels fills.

Friday, October 9 2015

Aquest país que no coneixeu! (Dret de rèplica - Està en l'aire 09/27/2015 "Risc i el contagi separatista català") - Traducció: Quico Romeu

Aquest és el meu primer post del meu bloc traduït per l'amic Quico Romeu:

Per al primer post del meu blog, parlaré sobre com un mitjà de comunicació públic francès s'ha permès de tractar les eleccions autonòmiques que es van celebrar a Catalunya el 27 de setembre de 2015. El 28 de setembre de 2015, el programa de televisió del canal públic France 5, "C'est dans l'air" de Yves Calvi debatí sobre les eleccions catalanes del 27 de setembre sota el títol "risc català d'independència i de contagi."

Si us interessa una mica la política Europea, no podeu ignorar que els partits en favor de la independència de Catalunya (Junts pel Si, i la CUP) van obtenir la majoria absoluta al Parlament de la Generalitat de Catalunya .

Aturem-nos un moment, per començar, sobre el títol . Risc i contagi ... D'entrada em vaig pensar que estaven parlant de l'Ébola!

Sr. Calvi: com pot titular així una emissió pública francesa? Vostè va trepitjar a Voltaire i el seu "No estic d'acord amb el que dius, però lluitaré perquè tingui el dret a dir-ho. "

Sr. Calvi, quan un poble vota, al marge de la fortuna o no del resultat, és l'expressió de la democràcia. Les eleccions a Catalunya han tingut una participació històrica (77,44%) i sí, una mica menys de 2 milions de persones (1.620.973 per Junts pel SI, i 336.375 per CUP) van tenir l'audàcia d'exercir els seus drets com a ciutadans. Òbviament votar, expressar la seva opinió, si no s'ajusta a la de vostè, es tracta d'un risc, o encara pitjor, d'un contagi.

La llibertat de vot mai no serà una malaltia! La llibertat de vot mai no serà una malaltia! La llibertat de vot mai no serà una malaltia!

Vagi repetint que l'hi anirà bé i deixi entretant que el corrent de llibertat vingut d'un país que vostè desconeix, permeti que li refresquin l'humanisme i la fe en la democràcia que vostè sembla haver perdut.

Perquè sí, senyor Calvi, òbviament, vostè no en sap absolutament res d'aquest país que està renaixent davant els seus propis ulls. Aquest petit país no reneix de les seves cendres, si no de les amenaces i les privacions que durant segles ha rebut per part de d'Espanya i de França . Des de fa 300, anys exactament des de l'11 setembre 1714, Catalunya va perdre la seva independència sota les bombes duna combinació de tropes castellanes i franceses. Des de llavors, la seva cultura, la seva llengua i la seva gent són les víctimes d'intimidacions i violacions dels seus drets.

1.707 - Dissolució de les institucions i les lleis del País Valencià per dret de conquesta - Duc de Berwick 11 de maig, 1.707

1714 - La dissolució de la Generalitat de Catalunya - José Patiño, el Decret de 16 de setembre 1714

1715 - Prohibició de la utilització del català en l'administració i les escoles- Consell de Castella, 13 de juny de 1715.

1716 - Obligació que la justícia sigui només en Castellà - Felip V, Decret de Nova Planta, article 4t 16 de gener, 1716

1751 - Castigat a pa i aigua qui parli català - Article 10 del capítol provincial del dret de visita a les escoles religioses.

1768 - Prohibició del català a l'escola - Carles III a lal Reial Cèdula d'Aranjuez, 23 de juny, 1768

1769 - Obligació de fer els sermons en castellà - Decret del Bisbe de Vic Fra Bartolomé de Sarmentero 10 desembre 1769.

1772 - Prohibició del català als llibres de comptabilitat - Carles III el Reial Cèdula del 24 de desembre 1772

1773 - Prohibició de publicar llibres en català - Consell de Castella, Mapa 20 març 1773.

1779 - Els Catalans paguen més d'impostos que els castellans No se duda que Cataluña paga en tributos, aun fuera de las leyes de la proporción, mas que cualquiera otra provincia...” - Francisco Mariano Nifo, “Estafeta de Londres”, Carta Tercera, Madrid 17791779

1780 - L'escola, un mitjà per espanyolitzar - Comte de Floridablanca, Provisió del Consell de Castella, 22 décembre 1780

1801 - Prohibició del teatre en català - Manuel de Godoy, Instruccions per a la gestió de teatres i companyies fora de la Cort, 11 març 1801

1828 - Supressió del català en els documents de l'Església - Ordre del bisbe de Girona Dionisio Castaño, 16 d'abril, 1828

1857 - El català s'exclou l'escola pública - Article 88 de la Llei d'Instrucció Pública de Moyano, 7 de Septiembre, 1857

1862 - El català prohibit en els documents oficials - Article 25 de la Llei Notarial, 28 de maig 1862

1867 - Nova prohibició de teatre en català - Luis González Bravo, ministre de Govern, per la Reial Ordre 15 gener 1867

1876 ​​- Abolició de la legislació catalana - Art. 75 de la Constitució 1876

1900 - A Lleida, el governador va prohibir el català a l'escola - Circular 667 del Govern Civil de la província de Lleida, 27 de març, 1900

1902 - Sancions contra els mestres que practiquen el catecisme en català - Article segon del Reial Decret de 21 de novembre de 1902, Alfons XIII i del ministre de la Instrucció Pública, Comte de Romanones.

1907 - Imposició del castellà - Miguel de Unamuno, al diari El Mundo, 2 febrer 1907

1915 - El català exclòs del Registre Hipotecari - Reglament de la Llei Hipotecària, 5 agost 1915

1919 - Les Corts espanyoles neguen l'estatut d'autonomia - Discurs de Francesc Cambó, al diari La Tribuna, Madrid, gener 29 1919

1923 - Dictadura Militar en contra de Catalunya (Prohibició de la bandera catalana, entre altres, amb penes de sis mesos de presó) - Reial Decret del President del Directori Militar, Miguel Primo de Rivera, Madrid 18 setembre 1923

1924 - El general Losada prohibeix "La Santa Espina" (És una sardana: una dansa!!) - Circular del Governador Civil de Barcelona, ​​el general Losada, La Vanguardia, 5 setembre 1924

1924 - Detingut Antoni Gaudí (71 anys) per parlar en català, l'11 de sembre de 1924. (interrogatori de la Guàrdia Civil)

 • ¿Cómo se llama usted?
 • Antoni Gaudí
 • ¿Qué edad tiene usted
 • Setanta-un anys
 • ¿Qué profesión?
 • Arquitecte
 • Pues su profesión le obliga a usted a hablar en castellano
 • La professió d’arquitecte m’obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua
 • ¿Cómo se llamaba su padre?
 • Francesc Gaudí
 • ¿Qué es eso de Francesc? SI usted no fuese viejo, le rompería la cara, sin vergüenza, cochino!
 • Jo a vostè no l’insulto i vostè a mis sí. Jo parlo la meva llengua...

1924 - Els professors de català expulsats de Catalunya - Juan de Urquía, governador civil de Girona, La Veu de Catalunya, 7 novembre 1924

1925 - Retirats els llibres en català dels infants - Reial ordre del ministre d'Instrucció Pública, 13 octubre 1925

1926 - Persecució dels docents que ensenyen en català - Reial Ordre, Madrid 11 juny 1926

1932 - El Diputat Unamuno nega l'opressió del català - Intervenció de Miguel de Unamuno Membre den el debat sobre l'Estatut, a les Corts, Madrid 2 juliol 1932.

1938 - Abolició del Registre Civil Català - Tomás Domínguez Arévalo, ministre de Justícia, 18 de maig 1938

1939 - Ocupació militar de Catalunya - Eliseo Álvarez Arenas, cap dels Servicios de Ocupación, 27 de gener, 1939

1939 - Supressió del català en panells i anuncis - Mateo Torres Bestard, Governador Civil de Tarragona 18 d'abril de 1939

1939 - El català prohibit als comerços - Eliseo Álvarez Arenas, cap de serveis per a Adults, 23 juny 1939

1939 - L'escola una eina "para españolizar" - José Junquera Muné, Inspector provincial, Barcelona 10 novembre 1939

1940 - Persecució de funcionaris que parlin en català - Wenceslao González Oliveros, governador civil de Barcelona, ​​28 juliol de 1940

1944 - El català prohibit en documents públics - Article 148 del Reglament Notarial Decret de 22 de juny 1944

1952 - "Vostè pensa que vam fer la guerra per convertir el'us del català en públic altra vegada?" - Felipe Acedo Colunga, Governador Civil de Barcelona, ​​1952

1957 - Obligació de traduir els noms propis catalans a l'espanyol - Art. 54 de la Llei del Registre Civil Reguladora de projectes, 8 juny 1957 ... 2001 - El español nunca fue lengua de imposición sino de encuentro.” Traduction: L'espagnol n'a jamais été une langue imposée mais plutôt une langue partagée - Juan Carlos I, lliurament delsa remis Cervantes, 23 abril 2001

Hi va haver un moment, Sr. Calvi, en què Catalunya també incloïa una part que ha estat annexada per França. En aquesta part, França, ha exterminat l'idioma català, o almenys hi ha posat tot el seu cor, si es pot parlar de cor d'avant de tals actituds. Una mica d'investigació periodística li hauria permès averiguar que, encara avui en dia, a les parets de les escoles d'Aiguatèbia, Les Garrotes i el Conflent (Pirineus Orientals) hi segueix escrita la consigna: "Sigues net, parla francès."

Soyez propres

Sí senyor Calvi, al país dels drets humans, també s'inculca des de fa segles la submissió per tal d'eradicar una llengua, una cultura. Ja sé que els catalans no són els únics que han sofert aquestes humiliacions, però el major risc per l'estupidesa és el contagi, especialment quan es combina amb el menyspreu.

Durant la seva presentació, es va dir que els catalans eren racistes, més exactament que hi havia un component racista en la manifestació de llur desig d'independència.

Sr. Calvi, com s'explica que en aquest país que vostè desconeix, no sorgeix cap partit polític com el Front Nacional? Com s'explica que en el referèndum del 9 de novembre de 2014, els estrangers tenien dret a votar? Preguntis què en pensa el Front Nacional en materia del dret de vot per als estrangers?

Sr. Calvi, com s'explica que en aquest país que vostè desconeix, hagi reeixit una associació com Sumate, amb gent com Eduardo Reyes Pino (andalús nascut a Còrdova) o Gabriel Rufián Romero (nascut a Barcelona, ​​fill i nét de Andalusos de Jaén i Granada). Aquesta associació de persones originàries de la resta d'Espanya, algunes de les quals no parlen català, es situen clarament a favor de la independència de Catalunya, comparant allò que han construït amb els catalans i el vincles entre els catalans i l'actitud d'Espanya respecte a la seva terra d'acollida.

Sr. Calvi, aquest país que vostè desconeix, des de fa anys està essent asfixiat econòmicament per Espanya per dues raons. Els permet finançar-se a través de Catalunya sense haver de reformar el país (veure el nombre de treballadors per regió, aeroports, carreteres i vies del tren fantasma), i sobretot per la voluntat de recentralitzar les competències econòmiques i culturals . Espanya es va negar a reconèixer-se com una nació de nacions. Espanya proclama a tothom que la vulgui escoltar que dóna suport a través del FLA a Catalunya, sense explicar el mecanisme que permet que, un cop cobrats els impostos (16.000.000.000 de dèficit fiscal anual per a 7,5 milions d'habitants) cobri l'1% a Catalunya per prestar-li els seus propis diners!. El cinisme fins al punt de l'asfíxia.

Sr. Calvi, si hagués treballat una mica de qüestió, hauria entès que aquest ofec econòmic és extremadament perillós, perquè com a resultat del deliri recentralitzador d'Espanya, el deute espanyol és, nominalment, només d'Espanya. Per tant, en cas de declaració d'independència de Catalunya, els catalans no estaran obligats per cap tractat internacional a assumir cap part del deute espanyol. Per tant, Espanya faria fallida immediatament. Intenti imaginar l'interès de França en el deute espanyol, perquè en aquest cas hipotètic, França ja no seria propietària d'un deute, sinó d'un dèficit.

Aquest escenari catastròfic només passarà si Europa fa oïdes sordes al desig d'independència dels catalans, permetent a Espanya a utilitzar el seu veto per impedir el retorn de Catalunya a la Comunitat Europea.

En termes de viabilitat econòmica, el problema és per a Espanya, que en impedir el retorn de Catalunya a Europa es trobaria un límit de l'espai Schengen a Catalunya, que és per on exporta a Europa el 80 % de la seva producció. La força de la geografia d'un país que desconeix, Sr. Calvi.

Parlem ara de l'ús de l'euro. Per quina extravagant raó, una Catalunya independent no pot utilitzar l'euro, mentre que molts països utilitzen el dòlar sense ser part dels Estats Units? Sr. Calvi, altra vegada, quí hauria d'haver treballat el subjecte.

Coneix a l'Economista Kenneth Rogoff, professor d'economia a Harvard, graduat del MIT i excap de l'FMI ? El 2011 va exposar que "una Catalunya independent seria dels països més rics del món." Una observació compartida per premi Nobel d'Economia el 1992, Gary Becker Stanley.

Sr. Calvi, aquest país que vostè desconeix, té un ministre (Conseller) d'Economia en la persona d'AndreuMas-Colell (ex professor d'economia a Berkeley i Harvard)?

Sr. Calvi, sap que aquest país que vostè desconeix, té un professor d'economia com Xavier Sala i Martin (professor d'Economia a la Columbia University, membre del Buró Nacional d'Investigació Econòmica i del Centre d'Investigació de Política Econòmica, ex economista Banc Mundial i el FMI, i ara economista en cap del Fòrum Econòmic Mundial a Da vos)''?

Aquestes persones veuen un futur amb una sostenibilitat certa per a Catalunya. Sr. Calvi, vostè desconeix aquest país, però sembla que posseeix els requisits necessaris per a considerar la seva opinió, o la dels seus experts com a més realistes, espero que no afecti la seva reputació.

Sr. Calvi, durant el programa de referència, vostè també va negar la victòria total dels independentistes. Sr. Calvi, puc admetre que no sap un borrall d'aquest país, però és inadmissible que no hagi contrastat els resultats. És incompetència o deshonestedat?

En efecte, tant comtant vots com comptant escons, la victòria independentista és inqüestionable:

 • __''Pel SI: Junts pel Sí i CUP sumen 72 escons d'un total de 135 ( 1.957.348 vots) = Majoria absoluta
 • Pel NO: Ciutadans + PP + PSC sumen 52 escons d'un total de 135 (1.605.463 vots)''__
 • Ni pel SÍ ni pel NO (només cal llegir les seves declaracions): Catalunya Sí que és pot (Ecologistes + Podemos) + Unió l de 11 escons d'un total de 135, (469.364 vots)

No cal ser medalla d'or per comprendre que no podem sumar al NO, els ni SÍ ni NO, els blancs, els nuls, o l'abstenció. En matemàtiques, sumem elements de la mateixa naturalesa, em sembla que s'ensenya a primària.

Finalment, un recordatori: el 9 de novembre de 2014, hi va haver una consulta popular (el referèndum havia estat prohibit pel Tribunal Constitucional espanyol), on va guanyar el SÍ. Si vol comptar vots, es fa necessari obligar Espanya a organitzar aquest referèndum sobre el model escocès. El què, senyor Calvi, és que la solució sempre ve a través de les urnes.

Dubte Escons Vots Però una pregunta que em turmenta Sr. Calvi, d'aquest país que vostè desconeix, sap si la seva adhesió a Espanya es va fer comptant vots o escons?

Entretant, el tribunal internacional de l'Haia és perfectament clar en materia de declaració d'independència (http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16013.pdf): res en el dret internacional s'hi oposa.

Pel que fa a la pèrdua de la ciutadania, aquesta desinformació va ser contradita pel mateix president espanyol (involuntàriament) en una entrevista amb el periodista espanyol Carlos Alsina, en directe en un programa de ràdio en un mitjà de comunicació espanyo i no pas català): http://verne.elpais.com/verne/2015/09/22/articulo/1442931255_127211.html

(Estalvio la traducció atès que la podem escoltar directament i ha estat àmpliament difosa. Nota del traductor)

Sr. Calvi, aquest país que desconeix, vostè l'ha insultat amb seus comentaris, i l'insto a honorar el seu ofici organitzant un plató oen els independentistes catalans puguin respondre i debatre amb els pseudo experts de vostè. A l'error o incompetència no hi afegeixi la covardia, i oferereixi el dret de resposta.

-Visca Catalunya lliure

Saturday, October 3 2015

Benvingut al món mundial de Catalunya

El món mundial de CatalunyaFR: Bienvenue sur mon blog. Je suis Catalan du Nord et acquis à la cause indépendantiste qui traverse la Catalogne. Le plus souvent, je suis catastrophé par la méconnaissance, les contre-vérités et la condescendance avec laquelle les médias français parlent de l’indépendantisme catalan. Ce média me permet donc mettre en lumière cette vision biaisée des rêves de ma patrie, de partager des informations et mes opinions sur cet incroyable processus de libération de la Catalogne aujourd'hui et demain je l'espère de l'ensemble des Pays Catalans.

CAT: Benvinguda al meu bloc. Sóc Català del Nord i convençut per la causa independentista que mou Catalunya. Més sovint, acabo destrossat pel desconeixement, les mentides i la condescendència amb la qual els mitjans de comunicació francesos parlen de l'independentisme català. Aquest mitja em permet posar llum sobre aquesta visió esbiaixada dels somnis de la meva pàtria, de compatir informacions i també les meves opinions sobre aquest increïble procés d'alliberament de Catalunya avui i a continuació del conjunt dels Països Catalans.

Friday, October 2 2015

Ce pays que vous ne connaissez pas ! (Droit de réponse - C'est dans l'air du 27/09/2015 "'Risque catalan et contagion indépendantiste")

Pour le premier billet de mon blog, je vais parler de la manière dont un média français public s'est permis de traiter les élections autonomiques qui ont eu lieu en Catalogne le 27 septembre 2015. Le 28 septembre 2005, l'émission de télévision de la chaîne publique France 5 "C'est dans l'air" d'Yves Calvi a débattu sur les élections catalanes du 27 septembre sous le titre "Risque catalan et contagion indépendantiste".

Si vous vous intéressez un tant soit peu à la politique en Europe, vous ne pouvez ignorer que les partis en faveur de l'indépendance de la Catalogne ( Junts pel Sí et la CUP) ont obtenu la majorité absolue au parlement de la Generalitat de Catalogne.

Arrêtons nous déjà sur le titre quelques instants. Risque et contagion... Sur le moment j'ai cru que l'on parlait du virus Ebola !

Mr Calvi comment pouvez donner un titre pareil à une émission du service public français ? Vous foulez au pied Voltaire et son « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. »

Mr Calvi, lorsqu'un peuple vote, que l'on soit heureux ou pas du résultat, c'est l'expression de la démocratie. Les élections en Catalogne ont vu une participation historique (77,44%) et c'est vrai, un peu moins de 2 millions de personnes (1.620.973 pour Junts pel Sí et 336.375 pour la CUP) ont eu l'outrecuidance d'exercer leur droit de citoyen. Visiblement voter, exprimer son avis, s'il n'est pas conforme au votre est un risque, voire pire une contagion.

La liberté de vote n'est pas et ne sera jamais une maladie!
La liberté de vote n'est pas et ne sera jamais une maladie!
La liberté de vote n'est pas et ne sera jamais une maladie!

Allez y répéter cela vous fera du bien, laissez donc ce vent de liberté venu d'un pays que vous ne connaissez pas rafraîchir l'humanisme et la foi en la démocratie que vous semblez avoir perdu.

Car oui Mr Calvi, c'est évident, vous ne connaissez absolument rien à ce pays qui est en train de renaître sous vos yeux. Ce petit pays renaît non pas de ses cendres, mais des menaces, des privations dont il est victime de la part de l'Espagne et de la France depuis des siècles. Depuis 300 ans, exactement depuis le 11 septembre 1714, la Catalogne a perdu son indépendance sous les bombes conjuguées des troupes castillanes et françaises. Depuis cette époque, sa culture, sa langue et son peuple sont brimés, bafoués dans leurs droits.

1707 - Dissolution des institutions et lois du Pays Valencian par droit de conquête - Duc de Berwick, 11 mai 1707

1714 - La dissolution de la Generalitat de Catalunya - José Patiño, Décret du 16 de septembre 1714

1715 - Interdiction de l'usage du Catalan dans l'administration et les écoles - Consejo de Castilla, 13 juin 1715.

1716 - Obligation de rendre la justice en Castilan - Felipe V, Article 4t du Décret de Nova Planta, 16 janvier 1716

1751 - Jeter au pain et à l'eau quiconque qui parle en Catalan - Article 10 du chapitre provincial du Décret de Visite des écoles religieuses

1768 - Interdiction du Catalan à l'école - Carlos III, Real Cédula de Aranjuez, 23 juin 1768

1769 - Obligation de donner les sermons en Castillan - Décret de l'évêque de Vic Fray Bartolomé de Sarmentero, 10 décembre 1769.

1772 - Interdiction du Catalan dans les livres de comptabilité - Carlos III, Real Cédula de 24 décembre 1772

1773 - Interdiction d'éditer des livres en Catalan - Consejo de Castilla, Carte du 20 de mars 1773

1779 - Les Catalans payent plus d'impôts que les espagnols "No se duda que Cataluña paga en tributos, aun fuera de las leyes de la proporción, mas que cualquiera otra provincia...” - Francisco Mariano Nifo, “Estafeta de Londres”, Carta Tercera, Madrid 1779

1780 - L'école, un moyen pour espagnoliser - Conde de Floridablanca, Provisión del Consejo de Castilla, 22 décembre 1780

1801 - Interdiction du théâtre en Catalan - Manuel de Godoy, Instructions pour la gestion des théâtres et compagnies comiques hors du Cortes, 11 de mars de 1801

1828 - Suppression du Catalan dans les documents de l'Eglise - Ordre de l'évêque de Girona Dionisio Castaño, 16 avril 1828

1857 - Le Catalan exclut de l'école publique - Article 88 de la loi Moyano d’Instruction Publique, 7 septembre 1857

1862 - Le Catalan interdit dans les documents officiels - Article 25 de la Ley Notariale, 28 de mai 1862

1867 - Nouvelle interdiction du théatre en Catalan - Luis González Bravo, Ministro du gouvernement, par ordre royal le 15 janvier 1867

1876 - Abolition des lois catalanes - Art. 75 de la Constitucion de 1876

1900 - A Lleida, le gouverneur interdit le Catalan à l'école - Circular nª 667 du Gouvernement civil de la province de Lleida, 27 mars 1900

1902 - Sanction contre les enseignants qui pratiquent le catéchisme en Catalan - Article 2nd du Décret Royal du 21 novembre 1902, Alfonso XIII et le Ministre de L'intruction Publique Conde de Romanones.

1907 - Imposition du Castillan - Miguel de Unamuno, Journal El mundo, 2 février 1907

1915 - Le Catalan exclu du Registre Hypothécaire - Règlement de la Loi Hypothécaire , 5 août 1915

1919 - Le Cortes espagnol refusent le statut d'autonomie - Discours du député Francesc Cambó, Journal La Tribuna, Madrid, 29 janvier 1919

1923 - La Dictature Militaire contre la Catalogne (Interdiction du drapeau Catalan entre autres avec des peines de 6 mois de prison) - Décret Royal de la présidence du directoire militaire, Miguel Primo de Rivera, Madrid 18 septembre 1923

1924 - Le général Losada interdit “La Santa Espina” (C'est une sardane: une danse !) - Circulaire du Gouverneur Civil de Barcelona, général Losada, La Vanguardia, 5 septembre 1924

1924 - L’arquitecte Gaudí, détenu pour avoir parlé en Catalan (Interrogatoire de la Guardia Civil)

 • ¿Cómo se llama usted? ==> Comment vous appelez vous? (En Espagnol)
 • Antoni Gaudí ==> (Antoni est l'équivalent Catalan de Antonio en Espagnol)
 • ¿Qué edad tiene usted? ==> Quel âge avez vous? (En Espagnol)
 • Setanta-un anys ==> 71 ans (En Catalan)
 • ¿Qué profesión? ==> Quelle est votre profession? (En Espagnol)
 • Arquitecte ==> Architecte (En Catalan)
 • Pues su profesión le obliga a usted a hablar en castellano ==> Alors votre profession vous oblige à parler en Castillan (En Espagnol)
 • La professió d’arquitecte m’obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua ==> La profession d'architecte m'oblige à payer des impôts et je les paye déjà, mais pas à arrêter de parler ma langue (En Catalan)
 • ¿Cómo se llamaba su padre? ==> Comment s'appelait votre père? (En Espagnol)
 • Francesc Gaudí ==> (Francesc est l'équivalent Catalan de Francisco en Espagnol)
 • ¿Qué es eso de Francesc? SI usted no fuese viejo, le rompería la cara, sin vergüenza, cochino! ==> C'est quoi ça Francesc? Si vous n'étiez pas vieux, je vous casserais la tête, tu n'as pas honte, porc! (En Espagnol)
 • Jo a vostè no l’insulto i vostè a mis sí. Jo parlo la meva llengua...==> Je ne vous ai pas insulté et vous oui. Je ne fais que parler ma langue... (En Catalan)

Detention de Gaudí, il a alors 71 ans, 11 septembre 1924

1924 - Les enseignants qui enseignent en Catalan expulsés de Catalogne - Juan de Urquía, Gouverneur civil de Girona, La Veu de Catalunya, 7 novembre 1924

1925 - Il faut retirer les livres en Catalan des enfants - Ordre Royal adressé au ministre de l'Instruction Publique, 13 octobre 1925

1925 - Persécution des enseignants qui enseignent en Catalan - Ordre Royal, Madrid 11 juin 1926

1932 - Le député Unamuno nie toute oppression envers la langue Catalane - Intervention du député Miguel de Unamuno dans le débat sur le statut au Cortes, Madrid le 2 juillet 1932.

1938 - Suppression du Catalan au Registre Civil - Tomás Domínguez Arévalo, Ministre de la Justice, 18 de mai 1938

1939 - Occupation militaire de la Catalogne - Eliseo Álvarez Arenas, Chef des Services d'Occupation, 27 janvier 1939

1939 - Suppression du Catalan sur les panneaux et publicités - Mateo Torres Bestard, Gouverneur Civil de Tarragone, 18 avril 1939

1939 - Le Catalan interdit dans les commerces - Eliseo Álvarez Arenas, Chef des Services d'Occupation, 23 de juny de 1939

1939 -L'école un outil pour espagnoliser - José Junquera Muñé, Inspector de Province, Barcelone 10 novembre 1939

1940 - Persécution des fonctionnaires parlant le Catalan - Wenceslao González Oliveros, Gouverneur Civil de Barcelone, 28 de juillet 1940

1944 - Le Catalan interdit dans les documents publics - Article 148 du Règlement du notariat, Décret du 22 de juin 1944

1952 - "Vous croyez que l'on a fait la guerre pour que le Catalan redevienne d'usage public" - Felipe Acedo Colunga, Gouverneur Civil de Barcelone, 1952

1957 - Obligation de traduire les prénoms catalans en espagnols - Art. 54 du Projet de Loi de réglementation du Registre Civil, 8 de juin 1957

...

2001 - Le roi ment: “El español nunca fue lengua de imposición sino de encuentro.” Traduction: L'espagnol n'a jamais été une langue imposée mais plutôt une langue partagée - Juan Carlos I, Remise du Prix Cervantes, 23 avril 2001

Il fut un temps Mr Calvi où la Catalogne comprenait aussi la partie qui est depuis annexée par la France. Dans cette partie, la France a détruit la langue catalane du moins elle y a mis tout son cœur. Peut-on encore parler de coeur devant une telle attitude? Un peu de travail journalistique vous aurait appris qu'encore aujourd'hui, sur les murs des écoles Aiguatèbia, des Garrotes et du Conflent (Pyrénées, Orientales) subsiste la consigne: “Soyez propres, parlez français”.

Soyez propres

Oui Mr Calvi, dans le pays des droits de l'homme aussi, on inculque depuis des siècles la soumission pour éradiquer une langue, une culture. Je sais que les catalans ne sont pas les seuls à avoir subi ce traitement, le plus grand risque de la bêtise, c'est la contagion, surtout lorsqu'elle est doublée de mépris.

Au cours de votre émission, il a été dit que les catalans étaient racistes, plus précisément qu'il y avait une composante raciste dans la manifestation de leur volonté d'indépendance.

Mr Calvi, comment expliquez vous que ce pays que vous ne connaissez pas n'engendre aucun parti politique comme le front national ? Comment expliquez vous que lors de la consultation populaire du 9 novembre 2014, les étrangers avaient le droit de voter ? Demandez vous ce que le Front national pense en matière de droit de vote des étrangers ?

Mr Calvi, comment expliquez vous que ce pays que vous ne connaissez pas a vu se créer une association comme Súmate avec des gens comme Eduardo Reyes Pino (andalou né à Cordoue) ou Gabriel Rufián Romero (né à Barcelone, fils et petit fils d'andalous de Jaén et de Grenade) . Cette association de personnes originaires du reste de l'Espagne dont certaines ne parlent pas le Catalan se positionne clairement en faveur de l'indépendance de la Catalogne considérant ce qu'ils ont construit avec les Catalans, les liens tissés avec les Catalans et l'attitude de l'Espagne vis à vis de leur terre d'accueil.

Mr Calvi, ce pays que vous ne connaissez pas est depuis des années asphyxié économiquement par l'Espagne et cela pour deux raisons. Cela permet de se financer au travers de la Catalogne sans avoir besoin de réformer le pays (regardez le nombre de fonctionnaires selon les régions, les aéroports, routes et voie ferrées fantômes) mais aussi et surtout à la volonté de centraliser les compétences économiques et culturelles. L'Espagne refusant de s'assumer comme une nation composée de nations. L'Espagne clame à qui veut l'entendre qu'elle soutient la Catalogne sans expliquer le mécanisme du FLA qui lui permet une fois les impôts récupérés (16 Milliards de déficit fiscal pour 7,5 millions d'habitants par an) de prendre 1% d'intérêt à la Catalogne en lui prêtant son propre argent. Le cynisme jusqu'au bout de l'asphyxie.

Mr Calvi, en travaillant un peu la question, vous auriez compris que cette asphyxie économique est extrêmement dangereuse car à cause du délire centralisateur de l'Espagne, la dette espagnole actuelle est libellée au nom de la seule Espagne. Par conséquent en cas de déclaration d'indépendance de la Catalogne, les catalans ne seront obligés par aucun traité international de prendre une partie de la dette espagnole. L'Espagne fera donc immédiatement défaut. Essayez donc de récupérer à hauteur de quel montant la France est engagée sur la dette espagnole ? Car dans ce cas la France ne détiendrait plus une créance mais une perte.

Ce scénario catastrophe ne se produira que si l'Europe fait la sourde oreille au désir d’indépendance des Catalans en permettant à l'Espagne d'user de son droit de veto pour empêcher la Catalogne de rentrer dans la communauté européenne.

Pour ce qui est de la viabilité économique, le problème sera pour l'Espagne qui en empêchant la Catalogne de rentrer en en Europe se retrouvera avec une frontière hors zone Schengen en Catalogne alors que c'est par ce même passage qu'elle exporte 80% de sa production en Europe. La force de la géographie d'un pays que vous ne connaissez pas Mr Calvi.

Parlons de l'usage de l'Euro maintenant. Pour quelle raison extravagante, une Catalogne indépendante ne pourrait utiliser l'Euro alors que de nombreux pays utilisent le dollar sans pour autant faire parti des Etats Unis ? Mr Calvi, une autre fois, essayez donc de travaillez votre sujet.

Connaissez vous Kenneth Rogoff, professeur d'économie à Harvard, diplômé du MIT et ancien Chef économiste du FMI ? Celui-ci expliquait en 2011 qu'une "Catalogne, indépendante serait un des pays les plus riches du monde" . Un constat partagé par le prix Nobel d'économie de 1992 Gary Stanley Becker.

Mr Calvi, ce pays que vous ne connaissez pas possède un ministre d'économie en la personne d'Andreu Mas-Colell (ancien professeur d'économie à Berkeley et à Harvard)

Mr Calvi, ce pays que vous ne connaissez pas possède comme penseur de son économie ''Xavier Sala i Martin (Professeur d'économie l'Universié de Columbia, membre du National Bureau of Economic Research et du Centre for Economic Policy Research, ancien économiste de la Banque Mondiale et du FMI, actuel économiste en chef du Forum economique mondial de Davos)''

Ces personnes de haut niveau en économie voient un avenir et une viabilité certaine pour la Catalogne. Mr Calvi, vous ne connaissez pas ce pays mais vous avez certainement toutes les qualifications nécessaires pour considérer votre avis ou celui de vos experts comme plus juste que les leurs. Enfin j'espère pour votre réputation de journaliste.

Mr Calvi, au cours de cette émission, vous avez aussi nié la victoire totale des indépendantistes. Mr Calvi, je veux bien admettre que vous ne connaissiez pas ce pays mais il est inadmissible que nous n'ayez pas travaillé un minimum votre sujet. Incompétence ou malhonnêteté ?

En effet, tant au niveau des sièges que des votes la victoire des indépendantistes est indiscutable:

 • Pour le OUI: Junts pel Sí et la CUP totalisent 72 sièges sur 135 mais aussi 1.957.348 votes ==> Majorité absolue
 • Pour le NON: Ciutadans + PP + PSC totalisent 52 sièges sur 135 mais aussi 1.605.463 votes ==> Pour information, le PSC refuse d'être compté dans le camp du NON avec le PP et C's, mais comme il ne propose rien d'autre, il reste dans le camp du NON.
 • Ni pour le OUI, ni pour le NON (il suffit de lire leurs déclarations respectives en faveur du droit à décider des Catalans): Catalunya Sí que és pot (Ecologistes + Podemos) + Unió totalisent 11 sièges sur 135 mais aussi 469.364 votes

Nul besoin d'être médaille Fields pour comprendre que l'on n'additionne pas le NON, le ni OUI ni NON, les blancs, les nuls, l'abstention. En mathématique, on additionne des éléments de même nature, il me semble que l'on apprend cela au primaire.

Enfin pour rappel, le 9 novembre 2014, il y a eu une consultation populaire (le référendum ayant été interdit par le tribunal constitutionnel espagnol) qui avait vu la victoire du OUI. Si vous vouliez comptez des voix, il fallait forcer l'Espagne à organiser ce référendum sur le modèle écossais. Comme quoi Mr Calvi, la solution passe toujours par les urnes.

Une question me taraude Mr Calvi concernant ce pays que vous ne connaissez pas, savez-vous si son adhésion à l'Espagne s'est faite en comptabilisant des voix ou des sièges ?

En attendant la cour internationale de la Haye est parfaitement claire en matière de déclaration d'indépendance (http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16013.pdf), rien en droit international ne s'y oppose.

Pour ce qui est de la perte de la citoyenneté, cette désinformation a été balayée par le président espagnol lui-même (à son corps défendant) lors d’un interview par le journaliste espagnol Carlos Alsina lors du programme « Más de uno » sur Onda Cera (média espagnol et pas catalan): http://verne.elpais.com/verne/2015/09/22/articulo/1442931255_127211.html

Pour faire simple dans la traduction :

 • Le journaliste : Pourquoi un catalan perdrait la nationalité espagnole alors que la constitution espagnole indique qu’un natif espagnol ne peut perdre sa nationalité sauf s’il le demande. Pour l’Espagne donc, un Catalan sera considéré comme un Espagnol résidant à l’étranger.
 • Mariano Rajoy : heu… et l’europénne ?
 • Le journaliste : Il garderait sa condition de citoyen européen justement parce qu’elle découle de sa nationalité espagnole
 • Mariano Rajoy : heu heu il me semble que cette discussion ne conduit nulle part

Mr Calvi, ce pays que vous ne connaissez pas a été insulté par vos propos, je vous demande instamment de faire honneur à votre métier en organisant un plateau où les indépendantistes catalans pourront répondre, débattre avec vos pseudo-experts. ''Mr Calvi, à l'erreur ou l'incompétence n'ajoutez pas la lâcheté, donnez un droit de réponse''.

- Visca Catalunya lliure

Artur Mas i Gavarró

Artur Mas i Gavarró (Barcelone, 31 janvier 1956) est un homme politique catalan, économiste libéral, membre de Convergence démocratique de Catalogne (CDC) qui le 27 décembre 2010 succède à José Montilla et devient le 129ième President de la Generalitat de Catalogne.

Artur Mas i Gavarró

Artur Mas i Gavarró Précédemment, il fut aussi président de la fédération de Convergència i Unió (CiU) et actuellement de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

De 1995 à 1997, il exerce la charge de conseller (ministre du gouvernement catalan) de la Politique Territoriale et des Travaux public (Aménagement du territoire). Par la suite, jusqu'en 2001, il est ministre de l'Economie et des Finances puis conseller en cap (premier ministre du gouvernement catalan jusqu'en 2003

De 2004 à 2010, il est le chef de l'opposition au parlement de Catalogne.

Biographie

Formation et carrière

Artur Mas est né à Barcelone le 31 janvier 1956. est le fils aîné d'une fratrie de 4 enfants (2 sœurs et 1 frère) d'une famille d'industriels dans le textile à Sabadell (coté maternel) et dans la métallurgie à Poble Nou (coté paternel).

Ses années au Lycée français de Barcelone et dans une une classe européenne lui permettent de parler couramment le catalan, l'espagnol, le français et l'anglais. Par la suite, il sera diplômé en Sciences Economiques et patronales à l'Université de Barcelone.

Depuis 1982, il est marié avec Helena Rakòsnik avec il a eu 3 enfants (Patrícia, Albert et Artur).

En 1979 son diplôme en poche, il commence sa carrière professionnelle dans un groupe industriel produisant du matériel de logistique et de levage. Plus tard, il dirige une société d'investissements propriété d"un groupe industriel dans le secteur de la tannerie.

Son premier contact avec le secteur public se produit en 1982 quand il entre au département du commerce, de la Consommation et du Tourisme de Generalitat de Catalogne comme collaborateur pour la projection internationale et les investissements étrangers en Catalogne, d'abord comme chef du Service des Foires puis comme Directeur Général de la projection commerciale. Ces responsabilités vont le rapprocher de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) dont il est déjà militant.

Parcours politique

Les débuts en politique (1987 – 2003)

Bien qu'il ait occupé différents postes au sein du Département du Commerce, de la Consommation et du Tourisme de la Generalitat, ce n'est que lors des élections municipales de 1987 qu'il participe pour la première fois comme membre de la candidatura de CiU à la mairie de Barcelona sous la houlette de Josep Maria Cullell. Lors de ces élections il sera élu conseiller municipal de la capitale catalane et ré-élu en 1991 et 1995. Au sein du groupe municipal de CiU, il est le porte parole des Affaires Economiques (1988-1991), porte parole du groupe municipal (1991-1993) puis de 1993 à 1995. Il est aussi député pour la circonscription de Barcelone de 1991 à 1995).

En 1995 il fait partie de la candidature de CiU au parlement de Catalogne et sera élu député à la chambre catalane. La même année, le président de la generalitat de l'époque, Jordi Pujol, compte sur lui pour faire partie du gouvernement et le nomme ministre de la Politique Territoriale et des Travaux public (1995-1997) puis ministre de l'Economie et des Finances (1997-2001). En 1999, il est à nouveau élu député lors des élections au parlement catalan.

Au sein de sa formation politique, il est élu président de la Fédération de Barcelona de Convergència Democràtica de Catalunya en 1996. A partir de 1998, il est membre du Secrétariat Permanent de CDC. En novembre 2000, il remplace Pere Esteve au poste de secrétaire général lors du 11ième Congrés du parti célébré à Cornellà de Llobregat. Il occupera aussi ce poste sur la période 2004 - 2008.

En janvier 2001 il est nommé premier ministre de la Generalitat ce qui le conduira à s'affirmer au sein de CiU comme le successeur Jordi Pujol qui entame son dernier mandat de Président qu'il occupe depuis 1980.

En 2002, il est choisi comme candidat pour CiU à la présidence de la Generalitat pour les élections au parlement de Catalogne de 2003. Malgré les sondages défavorables, Convergència i Unió devient pour la première fois de son histoire la force politique la plus votée avec 46 sièges et environ 31% des votes lors du scrutin du 16 de novembre de 2003. Pourtant, Artur Mas ne sera pas élu Président de la Generalitat à cause de l'alliance tripartite (PSC, ERC et ICV-EUiA) qui vont donner leur soutien à un programme commun et choisir Pasqual Maragall comme président de la Generalitat.

Chef de l'opposition (2003 – 2010)

Durant la VIIième législature, Artur Mas sera le chef de l'opposition au parlement de Catalogne. En 2004, le président Maragall va promouvoir l'officialisation du poste de chef de l'opposition qui n'existait jusqu'à présent que de facto, Artur Mas en sera donc le premier nommé.

Le projet le plus important de cette législature fut la rédaction d'un nouveau statut d'Autonomie de la Catalogne. Le 30 septembre 2005, le Parlement de Catalogne approuve par 120 votes contre 15 en contra, une proposition de texte qui reconnait la Catalogne comme une nation, prévoit un nouveau modèle de financement et dote la Catalogne d'une plus grande autonomie. Le 2 novembre 2005, Artur Mas, conjointement avec Manuela de Madre et Josep-Lluís Carod-Rovira, les présidents des 3 principaux groupes parlementaires présente ce nouveau statut à la chambre catalane.

Après des mois de négociation entre les parlementaires catalan et le parlement espagnol pour arriver à un accord sur le contenu final de ce statut, Artur Mas leader de CiU trouve un point d'accord avec le président du gouvernement espagnol José Luís Rodríguez Zapatero. Cet accord auquel vont s'ajouter ceux du PSC et ICV-EUiA modifie très notablement la proposition présentée au parlement de Catalogne. Plus la moitié du document initial est ré-écrite et notamment ceux faisant référence à la reconnaissance de la Catalogne comme nation ainsi qu'à son financement. Cette proposition de statut sera finalement adoptée par les citoyens catalans le 18 juin 2006.

Suite à cette ratification du nouveau texte, le président de la Generalitat, Pasqual Maragall; qui depuis la sortie d'ERC du gouvernement avait perdu la majorité; dissout le Parlament avant la fin de la législature et convoque des élections le 1er novembre 2006. Ce sera la segonde fois qu'Artur Mas concourt comme tête de liste de CiU lors d'une élection au Parlament de Catalogne. CiU devient la première force en votes et va gagner 2 sièges de plu (48). Cependant la reconduction d'un pacte entre le PSC, ERC et ICV-EUiA va porter José Montilla i Aguilera candidat socialiste à être investi président de la Generalitat, Artur Mas assumant une nouvelle fois le rôle de chef de l'opposition de la VIIIième législature.

Parmi les activités portées par Artur Mas durant cette période, on trouve la définition d'une refonte du catalanisme avec le projet de La Casa Gran del Catalanisme (maison du catalanisme), commencé en 2007.

En janvier 2010, Artur Mas est nommé une 3ième fois consécutive candidat de CiU à la présidence de la Generalitat lors des élections célébrées le 28 novembre. Sa formation obtient une ample victoire avec plus de 38% des voteset un total de 62 députés au parlement sur 135. Ce résultat permettra à CiU d'accéder enfin à nouveau au gouvernement de la Generalitat.

Président de la Generalitat (depuis 2010)

Lors de la IXième législature, le 16 décembre 2010, la présidente du Parlament, Núria de Gispert, le propose comme candidat à la présidence de la Generalitat. Dans son discours d'investiture, Artur Mas revendique un nouveau modèle de financement pour la Catalogne inspiré du concert économique comme le grand défi des prochaines années et proclame une transition nationale pour la Catalogne basée sur le droit à décider (dret a decidir).

Le 23 de décembre 2010, il est investi comme 129ième Président de la Generalitat de Catalogne grâce au soutien du groupe parlementaire de Convergència i Unió et à l'abstention du groupe parlementaire du Parti Socialiste de Catalogne au second tour. Il prend donc la suite de son prédécesseur José Montilla le 27 décembre 2010 et jure loyauté au roi, à la constitution et au statut "en toute fidélité au peuple de Catalogne"

Premier mandat (2010 – 2012)

Il nomme son premier gouvernement dés le lendemain de son accession au Palais de la Generalitat. Celui-ci entre en fonction à partir du 29 décembre 2010. Parmi les entrants, on peut noter la présence de la vice présidente du gouvernement Joana Ortega d'UDC et de proches comme Felip Puig (ministère de l'Intérieur), Irene Rigau (ministère de l'Enseignement), Lluís Miquel Recoder (ministère du Territoire et de l'Ecologie). On peut aussi noter l'arrivée de nouveaux indépendants comme Boi Ruiz en charge du département de la Santé, Francesc Xavier Mena au Entreprises et Travail mais aussi celle de l'ancien ministre socialiste Ferran Mascarell à la Culture.

Lors de son premier discours du nouvel an, Artur Mas appellera à "réagir" avec "sérénité et fermeté" devant les "menaces" contre la réalité de la nation catalane. Il appelle à l'unité et à la recherche d'un minimum commun plutôt que des différences.

Au cours de sa première réunion en tant que président de la Generalitat avec José Luis Rodríguez Zapatero en février 2011, celui-ci exige des coupes budgétaires au delà de 10%. Artur Mas sortira de la Moncloa en ne reconnaissant que deux accords concrets: l'accord pour solder la dette avec la Catalogne depuis 2008 de 759 millions d'euros, et que le gouvernement autorisera une nouvelle émission de dette de la Generalitat d'un montant de 2.5 milliards sous peu.

L'action de son gouvernement au cours de sa première législature sera marqué l'adoption de mesures visant à réduire le déficit de la Generalitat au travers de coupes budgétaires ou d'augmentation de taxes dans les domaines de l'Université, la Justice, le paiement d'un euro pour tout produit médical acheté au titre de la sécurité sociale catalane ou encore la taxe sur le tourisme. En revanche, il supprime l'impôt de Successions.

Le 24 mars 2012, il quitte le secrétariat général de Convergència Democràtica de Catalunya car les statuts du parti lui interdisent un nouveau mandat et devient président du parti remplaçant ainsi l'historique Jordi Pujol.

A la suite de l'historique de la "diada" du 11 septembre 2012 marqué par la manifestation (ayant mobilisée près de deux millions de participants selon les organisateur) convoqué par l'Assemblée Nationale Catalane en faveur de l'indépendance de la Catalogne et du refus du président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy de négocier un pacte fiscal approuvé par le parlement cette même année, Artur Mas et CiU prendront position en d'un état indépendant pour la Catalogne. Il convoquera de nouvelles élections pour le 25 novembre avec le débat sur l’autodétermination et le droit à décider comme éléments clés.

Segon mandat (des de 2012)

El President Mas acompanyat d'Oriol Junqueras aquest matí al Parlament Le Président de la Generalitat de Catalogne Artur Mas i le chef de l'opposition Oriol Junqueras (ERC) signe un pacte de gouvernance 2012-2016 le 19 décembre 2012. Cette Xième législature sera marquée par la perte de 90.489 votes pour les candidatures de Convergència i Unió emmenées par le Président Mas qui va malgré tout remporter les élections avec 50 députs sur les 135 du Parlement catalan soit 12 de moins que précédemment et une participation inédite de 70 %. Une fois la chambre catalane constituée, la président du Parlement réélue Núria de Gispert le propose comme candidat pour présider la Generalitat le 18 décembre.

Il est nommé pour la seconde fois Président de la Generalitat de Catalogne le 21 décembre 2012 par 71 votes en sa faveur (CiU et ERC) et 63 contre (PSC, PP, ICV-EUiA, Ciutadans et CUP). Le 24 décembre, il prend possession du poste au Palais de la Generalitat de Catalogne.

Les coupes budgétaires et la limite du déficit public imposés par le gouvernement espagnol vont provoquer la prlongation du budget pour l'année 2013. Artur Mas convoque dans la foulée la consultation pour l'indépendance pour le 9 novembre de 2014, le 25 novembre il va proposer la création d'une liste conjointe des partis politiques, société civile i professionnels (experts reconnus) en faveur du oui qui renaîtra d'une certaine manière avec l'annonce le 14 janvier 2015 d'une entente avec ERC et d'autres entités souverainistes pour convoquer des élections pour le 27 septembre 2015.